مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

مدیریت گروه صنعتی کثیر جهت خدمت به هموطنان گرامی و مشارکت در امور خیریه اقدام به تاسیس مدرسهجهت اقشار محروم در شهرستان کاشان نموده است.

مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی مسئولیت اجتماعی