تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر از حضور نمایندگان د رافتتاحیه نمایشگاه مرکزی گروه صنعتی کثیر

تقدیر و تشکر